Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand 
gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de 
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en 
treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012. 
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting 
Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet 
Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit 
Financiële Markten. 2

ARTIKEL 1 - Definities 2 
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 3 
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3 
ARTIKEL 4 - Het aanbod 3 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4 
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5 
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5 
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5 
ARTIKEL 9 - De prijs 6 
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6 
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6 
ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7 
ARTIKEL 13 – Betaling 8 
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 8 
ARTIKEL 15 - Geschillen 8 
ARTIKEL 16 – Branchegarantie 9 
ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 9 
ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden 
Stichting Webshop Keurmerk 9

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of 
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
Dag: kalenderdag; 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is 
gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te 
zien van de overeenkomst op afstand; 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop 
Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een 
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten 
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt 
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten 
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde 
ruimte zijn samengekomen. 3 
ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

Planttekoop.nl
Heumenseweg 250
6603 KT Wijchen
Telefoon: 024-6452161/06-23995205
E-mail: [email protected]
Kvk Nummer: 10022682
Btw nummer: NL 810 347 696 B01 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en 
op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs 
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op 
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg 
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige 
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het 
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer 
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het 
aanbod binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
- daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de 
- ondernemer de prijs garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke 
- wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem 
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien 
gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop 
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische 
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument 
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in 
acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de 
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op 
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag 
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier 
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met 
klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 5 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van 
de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing 
op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat 
in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de 
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat 
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van 
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren 
en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de 
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de 
dag van het aangaan van de overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar 
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 
kosten van terugzending en verzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, 
terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover 
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de 
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 
overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de 
verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op 
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen 
voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als 
gevolg van veranderingen in btw tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de 
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer 
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan 
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij 
het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van 
de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor 
ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan 
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst 
tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de 
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft 
gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 7 
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de 
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk 
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de 
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de 
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 
ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer 
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de 
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend 
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de 
ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer 
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de 
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING 
Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of 
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of 
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met 
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van 
ten hoogste één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of 
in een bepaalde periode; 
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft 
bedongen. 
Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet 
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is 
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en 
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie 
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de 
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur 
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval 
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, 
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren 
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 8 
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of 
kennismakingsperiode 
Duur 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na 
een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een 
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde 
van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING 
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de 
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het 
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van 
de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden 
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer 
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande 
de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen 
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens 
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 
redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar 
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de 
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens 
worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop 
Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende 
ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. 
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat 
vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of 
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of 
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, 9 
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, 
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft 
voorgelegd. 
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de 
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de 
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de 
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan 
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil 
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze 
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer 
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn 
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de 
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, 
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van 
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een 
geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen 
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de 
Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de 
andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE 
1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende 
adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het 
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter 
voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door 
de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is 
gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag 
door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter 
dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft 
de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het 
lid het bindend advies nakomt. 
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep 
hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de 
ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de 
ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn 
vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de 
Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de 
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 10 
ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet 
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op 
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden 
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP 
KEURMERK 
1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in 
overleg met de Consumentenbond. 
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe 
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen 
gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling 
zal prevaleren. 
Adres Stichting Webshop Keurmerk: 
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam 
Laatste aanpassing 1 juli 2012
Algemene voorwaarden 

planttekoop.nl

Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. planttekoop.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 
 gevestigd aan de Heumenseweg te Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 10022682; 
b. website: de website www.planttekoop.nl die door planttekoop.nl wordt beheerd en waarop klanten bij planttekoop.nl producten kunnen bestellen. 

Artikel 2. Geldigheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en 
 die via de website tot stand komen. 

Artikel 3. Aanbod 
3.1. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. 
3.2. planttekoop.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website. 

Artikel 4. Afbeeldingen 
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
Buitenplanten zijn in het klimaat in de BeNeLux en omliggende landen niet 12 maanden visueel. Bij Vaste planten & Siergrassen en het in de wintermaanden normaal dat ze teruggekipt worden, wanneer de plant in winterrust is. Dus kunnen bepaalde afbeeldingen afwijken van het geleverde product.


Artikel 5. Prijzen 
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten. 
5.2. planttekoop.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De prijs van het bestelde product, zal na de totstandkoming van de overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij de wijziging het gevolg is van een wijziging in het btw-tarief. 

Artikel 6. Het plaatsen van een bestelling 
6.1. Alle gegevens die de klant bij het plaatsen van een bestelling aan planttekoop.nl verstrekt dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid. 
6.2. Direct nadat de bestelling is afgerond, bevestigt planttekoop.nl onverwijld via de e-mail de ontvangst van de bestelling. Zolang de klant deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. 

Artikel 7. Leveringen, leveringstermijnen en verzendkosten 
7.1. planttekoop.nl houdt geen voorraad van planten aan. De bestelde planten worden rechtstreeks bij de kwekers verzameld en vervolgens aan de klant geleverd. 
7.2. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling geleverd kunnen worden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In een dergelijk geval betaalt planttekoop.nlbinnen 30 dagen het reeds betaalde factuurbedrag terug. 
7.3. De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 
7.4. Verzendkosten zijn gratis vanaf een order bedrag van tweehonderd euro, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld, tenzij het afleveradres is gelegen buiten Nederland, op de Waddeneilanden of in Zeeuws Vlaanderen. In een dergelijk geval zijn de verzendkosten bij planttekoop.nl op te vragen. 
7.5. De verzending geschiedt op de wijze als door planttekoop.nl aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 
7.6. De klant kan bij het bestelproces een voorkeursdatum aangeven wanneer hij de bestelling geleverd wenst te hebben. Nadat planttekoop.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen, zal planttekoop.nl contact met de klant opnemen om de definitieve leverdatum af te spreken. 

Artikel 8. Betaling 
8.1. De klant kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen: 
a. via iDEAL; 
b. door het factuurbedrag over te maken op het door planttekoop.nl opgegeven bankrekeningnummer. 

Artikel 9. Herroepingrecht 
9.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en indien mogelijk voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. planttekoop.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht. 
9.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. 
9.3. De klant kan geen beroep op zijn herroepingrecht doen, indien het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd of snel kan bederven of verouderen. 

Artikel 10. Garantie 
10.1. planttekoop.nl staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde planten. 
10.2. Op planten die in een pot zijn geleverd, wordt een groeigarantie gegeven van 2 maanden. 
10.3. De klant dient planttekoop.nl de mogelijkheid te geven het beroep op de groeigarantie te onderzoeken. 
10.4. Indien de klant met succes een beroep doet op de groeigarantie, dan wordt de prijs die de klant voor de betreffende plant betaald heeft aan de klant terugbetaald. 
10.5. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product of de plant het gevolg is van: 
a. normale slijtage of verkleuring; 
b. onoordeelkundig gebruik; 
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden; 
e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, vorst of extreme weersomstandigheden; 
f. het niet op juiste wijze planten, snoeien of verzorgen van de geleverde plant. 

Artikel 11. Klachtenregeling 
11.1. planttekoop.nl raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De klant dient gebreken aan de geleverde producten binnen 2 maanden nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan planttekoop.nl te melden. 
11.2. Zichtbare gebreken aan geleverde levende materialen, zoals planten, dienen binnen 3 dagen na de levering aan planttekoop.nl kenbaar te worden gemaakt. 
11.3. Klachten kunnen gemeld worden per e-mail: 
Het e-mail adres is: [email protected]
11.4. Klachten worden door planttekoop.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 
11.5. Door planttekoop.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van planttekoop.nl
11.6. Een klacht over een product of de service van planttekoop.nl kan worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk (www.keurmerk.info) nadat de klacht is ingediend bij planttekoop.nl en getracht is tot een oplossing te komen. De bij de Stichting Webshop Keurmerk ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar planttekoop.nl teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel haar standpunt aan de Stichting Webshop Keurmerk kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal de Stichting Webshop Keurmerk trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan planttekoop.nl heeft voorgelegd. 
11.7. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 
12.1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. planttekoop.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. 
12.2. Indien planttekoop.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van planttekoop.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van planttekoop.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van planttekoop.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Artikel 13. Overmacht 
13.1. In geval van overmacht is planttekoop.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover planttekoop.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 14. Rechtskeuze en bevoegde rechter 
14.1. Op elke overeenkomst tussen planttekoop.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
14.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en planttekoop.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van planttekoop.nl is gelegen. De klant heeft 1 maand de tijd nadat planttekoop.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »